Podaci o mogućnostima priključenja proizvodnih postrojenja u distribucijsku mrežu

Prikaz na karti.

Karta mogućnosti priključenja

Grid ONE nudi izradu projektne dokumentacije i izrade elaborata (EMP i EOTRP) neophodnih za razvoj OIE projekata. Nedostatak informacija o mogućnostima priključenja na distribucijsku mrežu pokazao se kao jedan od osnovnih problema u odabiru lokacije. Stoga smo izradili kartu koja vizualizira informacije o mogućnostima priključenja proizvodnih postrojenja na postojeće pojne transformatorske stanice 110/x kV od svibnja 2023.

Na karti se može vidjeti naziv transformatorske stanice, koordinate, instaliranu snagu transformatora [MVA] te raspoloživ kapacitet prema kategorijama iznosa prihvata (A do 5MW, B, do 10MW, C, do 20MW i D preko 20MW).

Prikazani podaci informativnog su karaktera. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

100% Green Web Hosting

Grid ONE d.o.o.

Avenija Dubrovnik 15
10000 Zagreb, Croatia
info@gridone.hr

Grid ONE is a proud member of Zagreb Innovation Centre

100% Green Web Hosting